Nubihar Yayınları tüm kitaplarda eBook PDF ve diğer formatlarda

Çıl Hedis Yehya b. Şerefedine Newewi ku di nav aiema islame de epicene imame Newewi intensive naskirin ji mijaren baweri exlaq ibadet mafe jindaran û hwd. İi gora xwe 42 hedisen herigiring hibijartine û kirine kiteb. Çawa ku ...

Zerzewaten Şifadar Jı demen ere hetanı ıro ınsanan nebaten siruşte hem xwarine pe xwedi bune, hem jı ji bo tenduristiya xwe je ıstıfade kirine. Ji tendusitiya ınsan re gelek feydeya zerzewaten siruşte heye. Ji bo dermanen nex...

...

...

...

Kurdiya Kurmanci -Bi 12 dersan ferbuna taybetiyan Kurdiya Kurmanci -Bir metnen rastnivise ferbuna xwendin ü nivisandine -Bi rebaza tabloyan şenberiya mijaren reziman ü rastnivise -Bi pirsen dawiya mijaran dewr ü dubareya xale...

...

Çıl Hedis Yehya b. Şerefedine Newewi ku di nav aiema islame de bi imame Newewi te naskirin ji mijaren baweri exlaq ibadet mafe jindaran û hwd. İi gora xwe 42 hedisen herigiring hibijartine û kirine kiteb. Çawa ku imame Newewi...

Se Çirok Di ve kitebe de bi hub Qapût Kolana Nevaye û Poz se çiroken Gogol hene. Ji lead çirokan çiroka Qapût skirt li Rusiyaye skirt li cihane gelek navdar e. Dostoyevski bi xwe ji dibeje Em hemû ji ‘Qapût’a Gogol derketin. ...

...

Kurdiya Kurmanci -Bi 12 dersan ferbuna taybetiyan Kurdiya Kurmanci -Bir metnen rastnivise ferbuna xwendin ü nivisandine -Bi rebaza tabloyan şenberiya mijaren reziman ü rastnivise -Bi pirsen dawiya mijaran dewr ü dubareya xale...

...

Zerzewaten Şifadar Jı demen ere hetanı ıro ınsanan nebaten siruşte hem xwarine pe xwedi bune, hem jı ji bo tenduristiya xwe je ıstıfade kirine. Ji tendusitiya ınsan re gelek feydeya zerzewaten siruşte heye. Ji bo dermanen nex...

Diwan Perto Bege Hekari nave xwe ye esli Mistefa ye ü ji Begen Hekariye ye. Di sala 1795 an de mire Colemerge büye. Di kiteba Tarixü’l - Ensab ya mir Salih Bege Şervani de eşkera dibe ku Perto Beg heta sala 1818 an ji he mire...

...

...

Nubihar Yayınları tüm kitapları PDF olarak ücretsiz eBook

Nubihar Yayınları